ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.id
Rp. 270.000,00
1 سال
Rp. 270.000,00
1 سال
Rp. 270.000,00
1 سال
.web.id
Rp. 55.000,00
1 سال
Rp. 55.000,00
1 سال
Rp. 55.000,00
1 سال
.my.id
Rp. 55.000,00
1 سال
Rp. 55.000,00
1 سال
Rp. 55.000,00
1 سال
.id
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.biz.id
Rp. 120.000,00
1 سال
Rp. 120.000,00
1 سال
Rp. 120.000,00
1 سال
.ac.id
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
.sch.id
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
.or.id
Rp. 80.000,00
1 سال
Rp. 80.000,00
1 سال
Rp. 80.000,00
1 سال
.go.id
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
.com
Rp. 141.000,00
1 سال
Rp. 141.000,00
1 سال
Rp. 141.000,00
1 سال
.net
Rp. 142.000,00
1 سال
Rp. 142.000,00
1 سال
Rp. 142.000,00
1 سال
.org
Rp. 161.000,00
1 سال
Rp. 161.000,00
1 سال
Rp. 161.000,00
1 سال
.biz
Rp. 163.000,00
1 سال
Rp. 163.000,00
1 سال
Rp. 163.000,00
1 سال
.asia
Rp. 247.000,00
1 سال
Rp. 247.000,00
1 سال
Rp. 247.000,00
1 سال
.me
Rp. 441.000,00
1 سال
Rp. 441.000,00
1 سال
Rp. 441.000,00
1 سال
.co
Rp. 424.000,00
1 سال
Rp. 424.000,00
1 سال
Rp. 424.000,00
1 سال
.in
Rp. 256.000,00
1 سال
Rp. 256.000,00
1 سال
Rp. 256.000,00
1 سال
.info
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
.name
Rp. 125.000,00
1 سال
Rp. 125.000,00
1 سال
Rp. 125.000,00
1 سال
.eu
Rp. 121.000,00
1 سال
Rp. 121.000,00
1 سال
Rp. 121.000,00
1 سال
.pro
Rp. 230.000,00
1 سال
Rp. 230.000,00
1 سال
Rp. 230.000,00
1 سال
.pw
Rp. 130.000,00
1 سال
Rp. 130.000,00
1 سال
Rp. 130.000,00
1 سال
.tv
Rp. 530.000,00
1 سال
Rp. 530.000,00
1 سال
Rp. 530.000,00
1 سال
.website
Rp. 315.000,00
1 سال
Rp. 315.000,00
1 سال
Rp. 315.000,00
1 سال
.wedding
Rp. 556.000,00
1 سال
Rp. 556.000,00
1 سال
Rp. 556.000,00
1 سال
.club
Rp. 241.000,00
1 سال
Rp. 241.000,00
1 سال
Rp. 241.000,00
1 سال
.date
Rp. 556.000,00
1 سال
Rp. 556.000,00
1 سال
Rp. 556.000,00
1 سال
.lol
Rp. 556.000,00
1 سال
Rp. 556.000,00
1 سال
Rp. 556.000,00
1 سال
.review
Rp. 556.000,00
1 سال
Rp. 556.000,00
1 سال
Rp. 556.000,00
1 سال
.space
Rp. 130.000,00
1 سال
Rp. 130.000,00
1 سال
Rp. 130.000,00
1 سال
.xyz
Rp. 211.000,00
1 سال
Rp. 211.000,00
1 سال
Rp. 211.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains